CE-merkintä on pakollinen kaikille rakennustuotteille, joille on määritelty harmonisoitu tuotestandardi. Rakennustuotteet ovat rakennuksen kiinteäksi osaksi tulevia tuotteita, kuten betonielementtejä, ikkunoita, teräsrakenteita ja sahatavaraa. Rakennustuoteasetusta koskevien harmonisoitujen tuotestandardien neuvontapalvelu (henhelpdesk.fi) kertoo, mitä harmonisoituja tuotestandardeja on olemassa ja mitkä tuotteet kuuluvat niiden soveltamisalaan.

 

Puurakenteiset seinä-, alapohja-, välipohja- ja yläpohjaelementeille ei ole harmonisoitua tuotestandardia, eikä niitä siten voi eikä saa merkitä CE merkillä ilman ns ETA -arviointia (tyyppihyväksyntä). Tällaisia elementtejä koskee kutenkin vaatimus rakennustuotteen hyväksymisestä siten, että se täyttää Suomessa voimassa olevat vaatimukset. Elementtien vaatimusten mukaisuuden osoittaa Varmennustodistus, joka kertoo, että valmistajan tuotanto on ulkopuolisen sertifiointilaitoksen hyväksymää ja valvomaa.

 

Kansallisilla hyväksyntämenettelyillä tuotteiden valmistaja voi osoittaa eräiden keskeisten rakennustuotteiden tapauksissa, että CE-merkinnän soveltamisalaan kuulumaton rakennustuote täyttää maankäyttö- ja rakennuslailla tai sen nojalla annettujen säännösten mukaiset vaatimukset. Rakennustuotteiden kansalliselle hyväksymiselle on kolme vapaaehtoista vaihtoehtoa:

 1) tyyppihyväksyntä

 2) varmennustodistus ja

 3) valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen.

 Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuteen kuuluu käytettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistaminen eli hänen tulee huolehtia, että valittua rakennustuotetta voidaan käyttää kyseisessä rakennuskohteessa myös silloin, kun tuotetta ei ole CE-merkitty. Jos hankkeeseen ryhtyvä ei ole huolehtinut asiasta, rakennusvalvontaviranomaisella on mahdollisuus edellyttää rakennustuotteen rakennuspaikkakohtaista varmentamista silloin, kun rakennustuotteen kelpoisuutta ei ole muulla tavalla osoitettu ja on syytä epäillä, että rakennustuote ei täytä sille säädettyjä olennaisia teknisiä vaatimuksia. Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista. TUKESin markkinavalvontatoiminta ei kohdistu kansallisesti hyväksyttyihin rakennustuotteisiin. (Lähde: YM. Rakennushankkeeseen ryhtyvä ja suunnittelija).

Termater kattoelementtien tuotanto on varmennettu Finotrol Oy:n toimesta ja sen osoituksena niille voidaan esittää varmennustodistus ja käyttää FC (Finotrol Control) -merkintää. Varmennustodistus osoittaa, että Termater Oy:n tuotanto on sertifioitu ja tuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset.

 

Lisätietoja

Tehdaspäällikkö Jukka Torppa